Isaías 27

1 א ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים  {ס}

2 ב ביום ההוא כרם חמר ענו לה

3 ג אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה  פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה

4 ד חמה אין לי  מי יתנני שמיר שית במלחמה--אפשעה בה אציתנה יחד

5 ה או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי

6 ו הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה  {פ}

7 ז הכמכת מכהו הכהו  אם כהרג הרגיו הרג

8 ח בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים

9 ט לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו  בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים

10 י כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה

11 יא ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה  כי לא עם בינות הוא--על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו  {פ}

12 יב והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל  {פ}

13 יג והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם  {פ}