Isaías 4

1 א והחזיקו שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמר לחמנו נאכל ושמלתנו נלבש  רק יקרא שמך עלינו--אסף חרפתנו  {ס}

2 ב ביום ההוא יהיה צמח יהוה לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל

3 ג והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם--קדוש יאמר לו  כל הכתוב לחיים בירושלם

4 ד אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת דמי ירושלם ידיח מקרבה--ברוח משפט וברוח בער

5 ה וברא יהוה על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה  כי על כל כבוד חפה

6 ו וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר  {פ}