Isaías 64

1 א כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו

2 ב בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו  {ס}

3 ג ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך--יעשה למחכה לו

4 ד פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע

5 ה ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו

6 ו ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך  כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו

7 ז ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו

8 ח אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו

9 ט ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה

10 י בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו--היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה

11 יא העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד  {פ}