Isaías 35

1 א יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת

2 ב פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן--כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו  {פ}

3 ג חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו

4 ד אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא--גמול אלהים הוא יבוא וישעכם

5 ה אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה

6 ו אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם  כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה

7 ז והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא

8 ח והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה--לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו

9 ט לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה--לא תמצא שם והלכו גאולים

10 י ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה  {ס}