Palavras de Conforto

כד יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו br וגורו ממנו    כל-זרע ישראל br

Salmos 22:24

ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

Naum 1:7

נ זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

Salmos 119:50

1 א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

2 ב לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים

3 ג לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל--מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר

Isaías 61:1-3

יא לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע br

Jó 5:11

ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע--    כי-אתה עמדי br שבטך ומשענתך    המה ינחמני br

Salmos 23:4

ג הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם br

Salmos 147:3

א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

Salmos 46:1

כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו br רכו דבריו משמן    והמה פתחות br

Salmos 55:22

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

יג כאיש אשר אמו תנחמנו--כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנחמו

Isaías 66:13

ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

Salmos 30:5

ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

Salmos 9:9

ב ויאמר--    ארחמך יהוה חזקי br

Salmos 18:2

יח צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

Salmos 34:18

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

ח על-און פלט-למו    באף עמים הורד אלהים br

Salmos 56:8

ח ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך--לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת

Deuteronômio 31:8

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

ה כי יצפנני בסכה--    ביום רעה br יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני br

Salmos 27:4,5

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10