Salmos 9

1 א למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד br

2 ב אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך br

3 ג אשמחה ואעלצה בך    אזמרה שמך עליון br

4 ד בשוב-אויבי אחור    יכשלו ויאבדו מפניך br

5 ה כי-עשית משפטי ודיני    ישבת לכסא שופט צדק br

6 ו גערת גוים אבדת רשע    שמם מחית לעולם ועד br

7 ז האויב תמו חרבות--לנצח    וערים נתשת--אבד זכרם המה br

8 ח ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו br

9 ט והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים br

10 י ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה br

11 יא ויבטחו בך יודעי שמך    כי לא-עזבת דרשיך יהוה br

12 יב זמרו--ליהוה ישב ציון    הגידו בעמים עלילותיו br

13 יג כי-דרש דמים אותם זכר    לא-שכח צעקת עניים (ענוים) br

14 יד חננני יהוה--ראה עניי משנאי    מרוממי משערי מות br

15 טו למען אספרה כל-תהלתיך    בשערי בת-ציון--אגילה בישועתך br

16 טז טבעו גוים בשחת עשו    ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם br

17 יז נודע יהוה--משפט עשה    בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה br

18 יח ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים br

19 יט כי לא לנצח ישכח אביון    תקות ענוים (עניים) תאבד לעד br

20 כ קומה יהוה אל-יעז אנוש    ישפטו גוים על-פניך br [ (Psalms 9:21) כא   שיתה יהוה מורה--להם    ידעו גוים--אנוש המה סלה ]