Oséias 8

1 א אל חכך שפר כנשר על בית יהוה--יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו

2 ב לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל

3 ג זנח ישראל טוב אויב ירדפו

4 ד הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת

5 ה זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין

6 ו כי מישראל והוא--חרש עשהו ולא אלהים הוא  כי שבבים יהיה עגל שמרון

7 ז כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח--אולי יעשה זרים יבלעהו

8 ח נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו

9 ט כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים

10 י גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים

11 יא כי הרבה אפרים מזבחות לחטא  היו לו מזבחות לחטא

12 יב אכתוב (אכתב) לו--רבו (רבי) תורתי  כמו זר נחשבו

13 יג זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו--יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם--המה מצרים ישובו

14 יד וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה  {פ}