Salmos 114

1 א בצאת ישראל ממצרים    בית יעקב מעם לעז br

2 ב היתה יהודה לקדשו    ישראל ממשלותיו br

3 ג הים ראה וינס    הירדן יסב לאחור br

4 ד ההרים רקדו כאילים    גבעות כבני-צאן br

5 ה מה-לך הים כי תנוס    הירדן תסב לאחור br

6 ו ההרים תרקדו כאילים    גבעות כבני-צאן br

7 ז מלפני אדון חולי ארץ    מלפני אלוה יעקב br

8 ח ההפכי הצור אגם-מים    חלמיש למעינו-מים