Salmos 17

1 א תפלה לדוד br שמעה יהוה צדק--    הקשיבה רנתי האזינה תפלתי br בלא    שפתי מרמה br

2 ב מלפניך משפטי יצא    עיניך תחזינה מישרים br

3 ג בחנת לבי פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא br זמתי    בל-יעבר-פי br

4 ד לפעלות אדם בדבר שפתיך--    אני שמרתי ארחות פריץ br

5 ה תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי br

6 ו אני-קראתיך כי-תענני אל    הט-אזנך לי שמע אמרתי br

7 ז הפלה חסדיך מושיע חוסים--    ממתקוממים בימינך br

8 ח שמרני כאישון בת-עין    בצל כנפיך תסתירני br

9 ט מפני רשעים זו שדוני    איבי בנפש יקיפו עלי br

10 י חלבמו סגרו    פימו דברו בגאות br

11 יא אשרינו עתה סבבוני (סבבונו)    עיניהם ישיתו לנטות בארץ br

12 יב דמינו--כאריה יכסוף לטרף    וככפיר ישב במסתרים br

13 יג קומה יהוה--    קדמה פניו הכריעהו br פלטה נפשי    מרשע חרבך br

14 יד ממתים ידך יהוה    ממתים מחלד-- br חלקם בחיים    וצפינך (וצפונך) תמלא בטנם br ישבעו בנים--    והניחו יתרם לעולליהם br

15 טו אני--בצדק אחזה פניך    אשבעה בהקיץ תמונתך