Salmos 84

1 א   למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור br

2 ב   מה-ידידות משכנותיך--    יהוה צבאות br

3 ג   נכספה וגם-כלתה נפשי--    לחצרות יהוה br לבי ובשרי--    ירננו אל אל-חי br

4 ד   גם-צפור מצאה בית ודרור big ק /big ן לה--    אשר-שתה אפרחיה br את-מזבחותיך יהוה צבאות--    מלכי ואלהי br

5 ה   אשרי יושבי ביתך--    עוד יהללוך סלה br

6 ו   אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם br

7 ז   עברי בעמק הבכא--    מעין ישיתוהו br גם-ברכות    יעטה מורה br

8 ח   ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון br

9 ט   יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי br האזינה אלהי יעקב    סלה br

10 י   מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך br

11 יא   כי טוב-יום בחצריך    מאלף br בחרתי--הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע br

12 יב   כי שמש ומגן--    יהוה אלהים br חן וכבוד    יתן יהוה br לא ימנע-טוב    להלכים בתמים br [ (Psalms 84:13) יג   יהוה צבאות--    אשרי אדם בטח בך ]