Salmos 16

1 א מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך br

2 ב אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך br

3 ג לקדושים אשר-בארץ המה    ואדירי כל-חפצי-בם br

4 ד ירבו עצבותם    אחר מהרו br בל-אסיך נסכיהם מדם    ובל-אשא את-שמותם על-שפתי br

5 ה יהוה מנת-חלקי וכוסי--    אתה תומיך גורלי br

6 ו חבלים נפלו-לי בנעמים    אף-נחלת שפרה עלי br

7 ז אברך--את-יהוה אשר יעצני    אף-לילות יסרוני כליותי br

8 ח שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט br

9 ט לכן שמח לבי--ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח br

10 י כי לא-תעזב נפשי לשאול    לא-תתן חסידך לראות שחת br

11 יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח