Salmos 16

1 א   מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך br

2 ב   אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך br

3 ג   לקדושים אשר-בארץ המה    ואדירי כל-חפצי-בם br

4 ד   ירבו עצבותם    אחר מהרו br בל-אסיך נסכיהם מדם    ובל-אשא את-שמותם על-שפתי br

5 ה   יהוה מנת-חלקי וכוסי--    אתה תומיך גורלי br

6 ו   חבלים נפלו-לי בנעמים    אף-נחלת שפרה עלי br

7 ז   אברך--את-יהוה אשר יעצני    אף-לילות יסרוני כליותי br

8 ח   שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט br

9 ט   לכן שמח לבי--ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח br

10 י   כי לא-תעזב נפשי לשאול    לא-תתן חסידך לראות שחת br

11 יא   תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח