Salmos 106

1 א   הללו-יה br הודו ליהוה כי-טוב--    כי לעולם חסדו br

2 ב   מי--ימלל גבורות יהוה    ישמיע כל-תהלתו br

3 ג   אשרי שמרי משפט    עשה צדקה בכל-עת br

4 ד   זכרני יהוה ברצון עמך    פקדני בישועתך br

5 ה   לראות בטובת בחיריך--    לשמח בשמחת גויך br להתהלל    עם-נחלתך br

6 ו   חטאנו עם-אבותינו    העוינו הרשענו br

7 ז   אבותינו במצרים    לא-השכילו נפלאותיך-- br לא זכרו    את-רב חסדיך br וימרו על-ים    בים-סוף br

8 ח   ויושיעם למען שמו--    להודיע את-גבורתו br

9 ט   ויגער בים-סוף ויחרב    ויוליכם בתהמות כמדבר br

10 י   ויושיעם מיד שונא    ויגאלם מיד אויב br

11 יא   ויכסו-מים צריהם    אחד מהם לא נותר br

12 יב   ויאמינו בדבריו    ישירו תהלתו br

13 יג   מהרו שכחו מעשיו    לא-חכו לעצתו br

14 יד   ויתאוו תאוה במדבר    וינסו-אל בישימון br

15 טו   ויתן להם שאלתם    וישלח רזון בנפשם br

16 טז   ויקנאו למשה במחנה    לאהרן קדוש יהוה br

17 יז   תפתח-ארץ ותבלע דתן    ותכס על-עדת אבירם br

18 יח   ותבער-אש בעדתם    להבה תלהט רשעים br

19 יט   יעשו-עגל בחרב    וישתחוו למסכה br

20 כ   וימירו את-כבודם    בתבנית שור אכל עשב br

21 כא   שכחו אל מושיעם--    עשה גדלות במצרים br

22 כב   נפלאות בארץ חם    נוראות על-ים-סוף br

23 כג   ויאמר    להשמידם br לולי משה בחירו--    עמד בפרץ לפניו br להשיב חמתו    מהשחית br

24 כד   וימאסו בארץ חמדה    לא-האמינו לדברו br

25 כה   וירגנו באהליהם    לא שמעו בקול יהוה br

26 כו   וישא ידו להם--    להפיל אותם במדבר br

27 כז   ולהפיל זרעם בגוים    ולזרותם בארצות br

28 כח   ויצמדו לבעל פעור    ויאכלו זבחי מתים br

29 כט   ויכעיסו במעלליהם    ותפרץ-בם מגפה br

30 ל   ויעמד פינחס ויפלל    ותעצר המגפה br

31 לא   ותחשב לו לצדקה    לדר ודר עד-עולם br

32 לב   ויקציפו על-מי מריבה    וירע למשה בעבורם br

33 לג   כי-המרו את-רוחו    ויבטא בשפתיו br

34 לד   לא-השמידו את-העמים--    אשר אמר יהוה להם br

35 לה   ויתערבו בגוים    וילמדו מעשיהם br

36 לו   ויעבדו את-עצביהם    ויהיו להם למוקש br

37 לז   ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--    לשדים br

38 לח   וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--    אשר זבחו לעצבי כנען br ותחנף הארץ    בדמים br

39 לט   ויטמאו במעשיהם    ויזנו במעלליהם br

40 מ   ויחר-אף יהוה בעמו    ויתעב את-נחלתו br

41 מא   ויתנם ביד-גוים    וימשלו בהם שנאיהם br

42 מב   וילחצום אויביהם    ויכנעו תחת ידם br

43 מג   פעמים רבות    יצילם br והמה ימרו בעצתם    וימכו בעונם br

44 מד   וירא בצר להם--    בשמעו את-רנתם br

45 מה   ויזכר להם בריתו    וינחם כרב חסדו br

46 מו   ויתן אותם לרחמים--    לפני כל-שוביהם br

47 מז   הושיענו יהוה אלהינו    וקבצנו מן-הגוים br להדות לשם קדשך    להשתבח בתהלתך br

48 מח   ברוך יהוה אלהי ישראל    מן-העולם ועד העולם-- br ואמר כל-העם    אמן br הללו-יה