Salmos 106

1 א הללו-יה br הודו ליהוה כי-טוב--    כי לעולם חסדו br

2 ב מי--ימלל גבורות יהוה    ישמיע כל-תהלתו br

3 ג אשרי שמרי משפט    עשה צדקה בכל-עת br

4 ד זכרני יהוה ברצון עמך    פקדני בישועתך br

5 ה לראות בטובת בחיריך--    לשמח בשמחת גויך br להתהלל    עם-נחלתך br

6 ו חטאנו עם-אבותינו    העוינו הרשענו br

7 ז אבותינו במצרים    לא-השכילו נפלאותיך-- br לא זכרו    את-רב חסדיך br וימרו על-ים    בים-סוף br

8 ח ויושיעם למען שמו--    להודיע את-גבורתו br

9 ט ויגער בים-סוף ויחרב    ויוליכם בתהמות כמדבר br

10 י ויושיעם מיד שונא    ויגאלם מיד אויב br

11 יא ויכסו-מים צריהם    אחד מהם לא נותר br

12 יב ויאמינו בדבריו    ישירו תהלתו br

13 יג מהרו שכחו מעשיו    לא-חכו לעצתו br

14 יד ויתאוו תאוה במדבר    וינסו-אל בישימון br

15 טו ויתן להם שאלתם    וישלח רזון בנפשם br

16 טז ויקנאו למשה במחנה    לאהרן קדוש יהוה br

17 יז תפתח-ארץ ותבלע דתן    ותכס על-עדת אבירם br

18 יח ותבער-אש בעדתם    להבה תלהט רשעים br

19 יט יעשו-עגל בחרב    וישתחוו למסכה br

20 כ וימירו את-כבודם    בתבנית שור אכל עשב br

21 כא שכחו אל מושיעם--    עשה גדלות במצרים br

22 כב נפלאות בארץ חם    נוראות על-ים-סוף br

23 כג ויאמר    להשמידם br לולי משה בחירו--    עמד בפרץ לפניו br להשיב חמתו    מהשחית br

24 כד וימאסו בארץ חמדה    לא-האמינו לדברו br

25 כה וירגנו באהליהם    לא שמעו בקול יהוה br

26 כו וישא ידו להם--    להפיל אותם במדבר br

27 כז ולהפיל זרעם בגוים    ולזרותם בארצות br

28 כח ויצמדו לבעל פעור    ויאכלו זבחי מתים br

29 כט ויכעיסו במעלליהם    ותפרץ-בם מגפה br

30 ל ויעמד פינחס ויפלל    ותעצר המגפה br

31 לא ותחשב לו לצדקה    לדר ודר עד-עולם br

32 לב ויקציפו על-מי מריבה    וירע למשה בעבורם br

33 לג כי-המרו את-רוחו    ויבטא בשפתיו br

34 לד לא-השמידו את-העמים--    אשר אמר יהוה להם br

35 לה ויתערבו בגוים    וילמדו מעשיהם br

36 לו ויעבדו את-עצביהם    ויהיו להם למוקש br

37 לז ויזבחו את-בניהם ואת-בנותיהם--    לשדים br

38 לח וישפכו דם נקי דם-בניהם ובנותיהם--    אשר זבחו לעצבי כנען br ותחנף הארץ    בדמים br

39 לט ויטמאו במעשיהם    ויזנו במעלליהם br

40 מ ויחר-אף יהוה בעמו    ויתעב את-נחלתו br

41 מא ויתנם ביד-גוים    וימשלו בהם שנאיהם br

42 מב וילחצום אויביהם    ויכנעו תחת ידם br

43 מג פעמים רבות    יצילם br והמה ימרו בעצתם    וימכו בעונם br

44 מד וירא בצר להם--    בשמעו את-רנתם br

45 מה ויזכר להם בריתו    וינחם כרב חסדו br

46 מו ויתן אותם לרחמים--    לפני כל-שוביהם br

47 מז הושיענו יהוה אלהינו    וקבצנו מן-הגוים br להדות לשם קדשך    להשתבח בתהלתך br

48 מח ברוך יהוה אלהי ישראל    מן-העולם ועד העולם-- br ואמר כל-העם    אמן br הללו-יה