Salmos 45

1 א למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת br

2 ב רחש לבי דבר טוב--    אמר אני מעשי למלך br לשוני    עט סופר מהיר br

3 ג יפיפית מבני אדם--    הוצק חן בשפתותיך br על-כן ברכך אלהים    לעולם br

4 ד חגור-חרבך על-ירך גבור--    הודך והדרך br

5 ה והדרך צלח רכב--    על-דבר-אמת וענוה-צדק br ותורך נוראות    ימינך br

6 ו חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך br

7 ז כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך br

8 ח אהבת צדק    ותשנא-רשע br על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--    מחברך br

9 ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך br

10 י בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר br

11 יא שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך br

12 יב ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו br

13 יג ובת-צר    במנחה פניך יחלו--עשירי עם br

14 יד כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה br

15 טו לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך br

16 טז תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך br

17 יז תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ br [ (Psalms 45:18) יח   אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]