Salmos 45

1 א   למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת br

2 ב   רחש לבי דבר טוב--    אמר אני מעשי למלך br לשוני    עט סופר מהיר br

3 ג   יפיפית מבני אדם--    הוצק חן בשפתותיך br על-כן ברכך אלהים    לעולם br

4 ד   חגור-חרבך על-ירך גבור--    הודך והדרך br

5 ה   והדרך צלח רכב--    על-דבר-אמת וענוה-צדק br ותורך נוראות    ימינך br

6 ו   חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך br

7 ז   כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך br

8 ח   אהבת צדק    ותשנא-רשע br על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--    מחברך br

9 ט   מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך br

10 י   בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר br

11 יא   שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך br

12 יב   ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו br

13 יג   ובת-צר    במנחה פניך יחלו--עשירי עם br

14 יד   כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה br

15 טו   לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך br

16 טז   תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך br

17 יז   תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ br [ (Psalms 45:18) יח   אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]