Salmos 61

1 א   למנצח על-נגינת לדוד br

2 ב   שמעה אלהים רנתי    הקשיבה תפלתי br

3 ג   מקצה הארץ אליך אקרא--    בעטף לבי br בצור-ירום ממני    תנחני br

4 ד   כי-היית מחסה לי    מגדל-עז מפני אויב br

5 ה   אגורה באהלך עולמים    אחסה בסתר כנפיך סלה br

6 ו   כי-אתה אלהים שמעת לנדרי    נתת ירשת יראי שמך br

7 ז   ימים על-ימי-מלך תוסיף    שנותיו כמו-דר ודר br

8 ח   ישב עולם לפני אלהים    חסד ואמת מן ינצרהו br [ (Psalms 61:9) ט   כן אזמרה שמך לעד--    לשלמי נדרי יום יום ]