Salmos 142

1 א משכיל לדוד br בהיותו במערה    תפלה br

2 ב קולי אל-יהוה אזעק    קולי אל-יהוה אתחנן br

3 ג אשפך לפניו שיחי    צרתי לפניו אגיד br

4 ד בהתעטף עלי רוחי--    ואתה ידעת נתיבתי br בארח-זו אהלך--    טמנו פח לי br

5 ה הביט ימין וראה--    ואין-לי מכיר br אבד מנוס ממני    אין דורש לנפשי br

6 ו זעקתי אליך    יהוה br אמרתי אתה מחסי    חלקי בארץ החיים br

7 ז הקשיבה אל-רנתי--    כי-דלותי-מאד br הצילני מרדפי--    כי אמצו ממני br [ (Psalms 142:8) ח   הוציאה ממסגר נפשי--    להודות את-שמך br בי יכתרו צדיקים--    כי תגמל עלי ]