Salmos 70

1 א-ב למנצח לדוד להזכיר

2 אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה br

3 ג יבשו ויחפרו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי br

4 ד ישובו על-עקב בשתם--    האמרים האח האח br

5 ה ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך br ויאמרו תמיד יגדל אלהים--    אהבי ישועתך br [ (Psalms 70:6) ו   ואני עני ואביון--    אלהים חושה-לי br עזרי ומפלטי אתה    יהוה אל-תאחר ]