Josué 16

1 א ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר--בית אל

2 ב ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות

3 ג וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון--ועד גזר והיו תצאתו ימה

4 ד וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים

5 ה ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון

6 ו ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה

7 ז וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן

8 ח מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה והיו תצאתיו הימה זאת נחלת מטה בני אפרים--למשפחתם

9 ט והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה--כל הערים וחצריהן

10 י ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה ויהי למס עבד  {פ}