Josué 12

1 א ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש--מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה

2 ב סיחון מלך האמרי היושב בחשבון--משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון

3 ג והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן--תחת אשדות הפסגה

4 ד וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים--היושב בעשתרות ובאדרעי

5 ה ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד--גבול סיחון מלך חשבון

6 ו משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה  {ס}

7 ז ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה--כמחלקתם

8 ח בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב--החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי  {ש}

9 ט מלך יריחו  {ס}  אחד  {ס}  מלך העי אשר מצד בית אל  {ס}  אחד  {ר} br

10 י מלך ירושלם  {ס}  אחד  {ס}  מלך חברון  {ס}  אחד  {ר} br

11 יא מלך ירמות  {ס}  אחד  {ס}  מלך לכיש  {ס}  אחד  {ר} br

12 יב מלך עגלון  {ס}  אחד  {ס}  מלך גזר  {ס}  אחד  {ר} br

13 יג מלך דבר  {ס}  אחד  {ס}  מלך גדר  {ס}  אחד  {ר} br

14 יד מלך חרמה  {ס}  אחד  {ס}  מלך ערד  {ס}  אחד  {ר} br

15 טו מלך לבנה  {ס}  אחד  {ס}  מלך עדלם  {ס}  אחד  {ר} br

16 טז מלך מקדה  {ס}  אחד  {ס}  מלך בית אל  {ס}  אחד  {ר} br

17 יז מלך תפוח  {ס}  אחד  {ס}  מלך חפר  {ס}  אחד  {ר} br

18 יח מלך אפק  {ס}  אחד  {ס}  מלך לשרון  {ס}  אחד  {ר} br

19 יט מלך מדון  {ס}  אחד  {ס}  מלך חצור  {ס}  אחד  {ר} br

20 כ מלך שמרון מראון  {ס}  אחד  {ס}  מלך אכשף  {ס}  אחד  {ר} br

21 כא מלך תענך  {ס}  אחד  {ס}  מלך מגדו  {ס}  אחד  {ר} br

22 כב מלך קדש  {ס}  אחד  {ס}  מלך יקנעם לכרמל  {ס}  אחד  {ר} br

23 כג מלך דור לנפת דור  {ס}  אחד  {ס}  מלך גוים לגלגל  {ס}  אחד  {ר} br

24 כד מלך תרצה  {ס}  אחד  {ס}  כל מלכים שלשים  {ס}  ואחד  {ר} br {ש}