Naum 1

1 א משא נינוה--ספר חזון נחום האלקשי

2 ב אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו

3 ג יהוה ארך אפים וגדול (וגדל) כח ונקה לא ינקה יהוה ב ס ופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו

4 ד גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל

5 ה הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה

6 ו לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו

7 ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

8 ח ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך

9 ט מה תחשבון אל יהוה--כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה

10 י כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו--כקש יבש מלא

11 יא ממך יצא חשב על יהוה רעה--יעץ בליעל  {ס}

12 יב כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתך--לא אענך עוד

13 יג ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק

14 יד וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך--כי קלות  {פ}