Provérbios 1

1 א    big מ /big שלי שלמה בן-דוד--    מלך ישראל br

2 ב   לדעת חכמה ומוסר    להבין אמרי בינה br

3 ג   לקחת מוסר השכל    צדק ומשפט ומשרים br

4 ד   לתת לפתאים ערמה    לנער דעת ומזמה br

5 ה   ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה br

6 ו   להבין משל ומליצה    דברי חכמים וחידתם br

7 ז   יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

8 ח   שמע בני מוסר אביך    ואל-תטש תורת אמך br

9 ט   כי לוית חן הם לראשך    וענקים לגרגרתך br

10 י   בני--    אם-יפתוך חטאים אל-תבא br

11 יא   אם-יאמרו    לכה אתנו br נארבה לדם    נצפנה לנקי חנם br

12 יב   נבלעם כשאול חיים    ותמימים כיורדי בור br

13 יג   כל-הון יקר נמצא    נמלא בתינו שלל br

14 יד   גורלך תפיל בתוכנו    כיס אחד יהיה לכלנו br

15 טו   בני--אל-תלך בדרך אתם    מנע רגלך מנתיבתם br

16 טז   כי רגליהם לרע ירוצו    וימהרו לשפך-דם br

17 יז   כי-חנם מזרה הרשת--    בעיני כל-בעל כנף br

18 יח   והם לדמם יארבו    יצפנו לנפשתם br

19 יט   כן--ארחות כל-בצע בצע    את-נפש בעליו יקח br

20 כ   חכמות בחוץ תרנה    ברחבות תתן קולה br

21 כא   בראש המיות תקרא    בפתחי שערים בעיר--אמריה תאמר br

22 כב   עד-מתי פתים--    תאהבו-פתי br ולצים--לצון חמדו להם    וכסילים ישנאו-דעת br

23 כג   תשובו לתוכחתי    הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם br

24 כד   יען קראתי ותמאנו    נטיתי ידי ואין מקשיב br

25 כה   ותפרעו כל-עצתי    ותוכחתי לא אביתם br

26 כו   גם-אני באידכם אשחק    אלעג בבא פחדכם br

27 כז   בבא כשאוה (כשואה) פחדכם--    ואידכם כסופה יאתה br בבא עליכם    צרה וצוקה br

28 כח   אז יקראנני ולא אענה    ישחרנני ולא ימצאנני br

29 כט   תחת כי-שנאו דעת    ויראת יהוה לא בחרו br

30 ל   לא-אבו לעצתי    נאצו כל-תוכחתי br

31 לא   ויאכלו מפרי דרכם    וממעצתיהם ישבעו br

32 לב   כי משובת פתים תהרגם    ושלות כסילים תאבדם br

33 לג   ושמע לי ישכן-בטח    ושאנן מפחד רעה