Provérbios 25

1 א   גם-אלה משלי שלמה--    אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך-יהודה br

2 ב   כבד אלהים הסתר דבר    וכבד מלכים חקר דבר br

3 ג   שמים לרום וארץ לעמק    ולב מלכים אין חקר br

4 ד   הגו סיגים מכסף    ויצא לצרף כלי br

5 ה   הגו רשע לפני-מלך    ויכון בצדק כסאו br

6 ו   אל-תתהדר לפני-מלך    ובמקום גדלים אל-תעמד br

7 ז   כי טוב אמר-לך עלה-הנה    מהשפילך לפני נדיב--אשר ראו עיניך br

8 ח   אל-תצא לרב מהר    פן מה-תעשה באחריתה--בהכלים אתך רעך br

9 ט   ריבך ריב את-רעך    וסוד אחר אל-תגל br

10 י   פן-יחסדך שמע    ודבתך לא תשוב br

11 יא   תפוחי זהב במשכיות כסף--    דבר דבר על-אפניו br

12 יב   נזם זהב וחלי-כתם--    מוכיח חכם על-אזן שמעת br

13 יג   כצנת שלג ביום קציר--ציר נאמן לשלחיו    ונפש אדניו ישיב

14 יד   נשיאים ורוח וגשם אין--    איש מתהלל במתת-שקר br

15 טו   בארך אפים יפתה קצין    ולשון רכה תשבר-גרם br

16 טז   דבש מצאת אכל דיך    פן-תשבענו והקאתו br

17 יז   הקר רגלך מבית רעך    פן-ישבעך ושנאך br

18 יח   מפיץ וחרב וחץ שנון--    איש ענה ברעהו עד שקר br

19 יט   שן רעה ורגל מועדת--    מבטח בוגד ביום צרה br

20 כ   מעדה-בגד ביום קרה--חמץ על-נתר    ושר בשרים על לב-רע

21 כא   אם-רעב שנאך האכלהו לחם    ואם-צמא השקהו מים br

22 כב   כי גחלים--אתה חתה על-ראשו    ויהוה ישלם-לך br

23 כג   רוח צפון תחולל גשם    ופנים נזעמים לשון סתר br

24 כד   טוב שבת על-פנת-גג--    מאשת מדונים (מדינים) ובית חבר br

25 כה   מים קרים על-נפש עיפה    ושמועה טובה מארץ מרחק br

26 כו   מעין נרפש ומקור משחת--    צדיק מט לפני-רשע br

27 כז   אכל דבש הרבות לא-טוב    וחקר כבדם כבוד br

28 כח   עיר פרוצה אין חומה--    איש אשר אין מעצר לרוחו