Provérbios 12

1 א   אהב מוסר אהב דעת    ושונא תוכחת בער br

2 ב   טוב--יפיק רצון מיהוה    ואיש מזמות ירשיע br

3 ג   לא-יכון אדם ברשע    ושרש צדיקים בל-ימוט br

4 ד   אשת-חיל עטרת בעלה    וכרקב בעצמותיו מבישה br

5 ה   מחשבות צדיקים משפט    תחבלות רשעים מרמה br

6 ו   דברי רשעים ארב-דם    ופי ישרים יצילם br

7 ז   הפוך רשעים ואינם    ובית צדיקים יעמד br

8 ח   לפי-שכלו יהלל-איש    ונעוה-לב יהיה לבוז br

9 ט   טוב נקלה ועבד לו--    ממתכבד וחסר-לחם br

10 י   יודע צדיק נפש בהמתו    ורחמי רשעים אכזרי br

11 יא   עבד אדמתו ישבע-לחם    ומרדף ריקים חסר-לב br

12 יב   חמד רשע מצוד רעים    ושרש צדיקים יתן br

13 יג   בפשע שפתים מוקש רע    ויצא מצרה צדיק br

14 יד   מפרי פי-איש ישבע-טוב    וגמול ידי-אדם ישוב (ישיב) לו br

15 טו   דרך אויל ישר בעיניו    ושמע לעצה חכם br

16 טז   אויל--ביום יודע כעסו    וכסה קלון ערום br

17 יז   יפיח אמונה יגיד צדק    ועד שקרים מרמה br

18 יח   יש בוטה כמדקרות חרב    ולשון חכמים מרפא br

19 יט   שפת-אמת תכון לעד    ועד-ארגיעה לשון שקר br

20 כ   מרמה בלב-חרשי רע    וליעצי שלום שמחה br

21 כא   לא-יאנה לצדיק כל-און    ורשעים מלאו רע br

22 כב   תועבת יהוה שפתי-שקר    ועשי אמונה רצונו br

23 כג   אדם ערום כסה דעת    ולב כסילים יקרא אולת br

24 כד   יד-חרוצים תמשול    ורמיה תהיה למס br

25 כה   דאגה בלב-איש ישחנה    ודבר טוב ישמחנה br

26 כו   יתר מרעהו צדיק    ודרך רשעים תתעם br

27 כז   לא-יחרך רמיה צידו    והון-אדם יקר חרוץ br

28 כח   בארח-צדקה חיים    ודרך נתיבה אל-מות