Números 29

1 א ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם--כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם

2 ב ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה--פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם

3 ג ומנחתם--סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל

4 ד ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים

5 ה ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם

6 ו מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה  {ס}

7 ז ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו

8 ח והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם

9 ט ומנחתם--סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד

10 י עשרון עשרון לכבש האחד--לשבעת הכבשים

11 יא שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם {ס}

12 יב ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם--כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים

13 יג והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה--פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו

14 יד ומנחתם--סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם

15 טו ועשרון עשרון לכבש האחד--לארבעה עשר כבשים

16 טז ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה {ס}

17 יז וביום השני פרים בני בקר שנים עשר--אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם

18 יח ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם--כמשפט

19 יט ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם {ס}

20 כ וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם

21 כא ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם--כמשפט

22 כב ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה {ס}

23 כג וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם

24 כד מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם--כמשפט

25 כה ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה {ס}

26 כו וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם

27 כז ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם--כמשפט

28 כח ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה {ס}

29 כט וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם

30 ל ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם--כמשפט

31 לא ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה {ס}

32 לב וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם

33 לג ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם--כמשפטם

34 לד ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה {ס}

35 לה ביום השמיני--עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו

36 לו והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה--פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם

37 לז מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם--כמשפט

38 לח ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה

39 לט אלה תעשו ליהוה במועדיכם--לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם