Cânticos 5

1 א באתי לגני אחתי כלה--אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים {ס}

2 ב אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי--שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה

3 ג פשטתי את כתנתי--איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם

4 ד דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו

5 ה קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול

6 ו פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו--בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני

7 ז מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות

8 ח השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי--מה תגידו לו שחולת אהבה אני

9 ט מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה השבעתנו

10 י דודי צח ואדום דגול מרבבה

11 יא ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב

12 יב עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב--ישבות על מלאת

13 יג לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים--נטפות מור עבר

14 יד ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים

15 טו שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון--בחור כארזים

16 טז חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם