1 Reis 4

1 א ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל {ס}

2 ב ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן  {ס}

3 ג אליחרף ואחיה בני שישא ספרים {ס}  יהושפט בן אחילוד המזכיר  {ס}

4 ד ובניהו בן יהוידע על הצבא {ס}  וצדוק ואביתר כהנים  {ס}

5 ה ועזריהו בן נתן על הנצבים {ס}  וזבוד בן נתן כהן רעה המלך  {ס}

6 ו ואחישר על הבית {ס}  ואדנירם בן עבדא על המס  {ס}

7 ז ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד (האחד) לכלכל  {ס}

8 ח ואלה שמותם בן חור בהר אפרים {ס}

9 ט בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן {ס}

10 י בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר {ס}

11 יא בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה {ס}

12 יב בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם {ס}

13 יג בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן--ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת {ס}

14 יד אחינדב בן עדא מחנימה {ס}

15 טו אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה--לאשה {ס}

16 טז בענא בן חושי באשר ובעלות {ס}

17 יז יהושפט בן פרוח ביששכר {ס}

18 יח שמעי בן אלא בבנימן {ס}

19 יט גבר בן ארי בארץ גלעד--ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ

20 כ יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים