1 Crônicas 24

1 א ולבני אהרן מחלקותם  בני אהרן--נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר

2 ב וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר

3 ג ויחלקם דויד--וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר  לפקדתם בעבדתם

4 ד וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר--ויחלקום  לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה

5 ה ויחלקום בגורלות אלה עם אלה  כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר  {ס}

6 ו ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים--בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר  {פ} br

7 ז ויצא הגורל הראשון ליהויריב  {ס}  לידעיה השני  {ס}

8 ח לחרם  {ר} br השלישי  {ס}  לשערים הרבעי  {ס}

9 ט למלכיה  {ר} br החמישי  {ס}  למימן הששי  {ס}

10 י להקוץ  {ר} br השבעי  {ס}  לאביה השמיני  {ס}

11 יא לישוע  {ר} br התשעי  {ס}  לשכניהו העשרי  {ס}

12 יב לאלישיב  {ר} br עשתי עשר  {ס}  ליקים שנים עשר  {ס}

13 יג לחפה  {ר} br שלשה עשר  {ס}  לישבאב ארבעה עשר  {ס}

14 יד לבלגה  {ר} br חמשה עשר  {ס}  לאמר ששה עשר  {ס}

15 טו לחזיר שבעה  {ר} br עשר  {ס}  להפצץ שמונה עשר  {ס}

16 טז לפתחיה תשעה  {ר} br עשר  {ס}  ליחזקאל העשרים  {ס}

17 יז ליכין אחד  {ר} br ועשרים  {ס}  לגמול שנים ועשרים  {ס}

18 יח לדליהו שלשה  {ר} br ועשרים  {ס}  למעזיהו ארבעה ועשרים  {פ} br

19 יט אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם  כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל  {פ} br

20 כ ולבני לוי הנותרים  לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו  {ס}

21 כא לרחביהו--לבני רחביהו הראש ישיה  {ס}

22 כב ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת  {ס}

23 כג ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי  {ס}

24 כד בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור (שמיר)

25 כה אחי מיכה ישיה  {ס}  לבני ישיה זכריהו  {ס}

26 כו בני מררי מחלי ומושי  {ס}  בני יעזיהו בנו  {ס}

27 כז בני מררי--ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי  {ס}

28 כח למחלי אלעזר ולא היה לו בנים  {ס}

29 כט לקיש בני קיש ירחמאל  {ס}

30 ל ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם

31 לא ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים--אבות הראש לעמת אחיו הקטן  {ס}