1 Crônicas 25

1 א ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים (הנבאים) בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם

2 ב לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה--בני אסף  על יד אסף הנבא על ידי המלך

3 ג לידותון--בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה  {ס}

4 ד להימן--בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאת

5 ה כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים--להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר--ובנות שלוש

6 ו כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים--על ידי המלך אסף וידותון והימן

7 ז ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה  כל המבין--מאתים שמונים ושמונה

8 ח ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול--מבין עם תלמיד  {פ} br

9 ט ויצא הגורל הראשון לאסף--ליוסף  {ס}  גדליהו השני--הוא ואחיו  {ר} br ובניו שנים עשר  {ס}

10 י השלשי זכור בניו ואחיו שנים  {ר} br עשר  {ס}

11 יא הרביעי ליצרי--בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

12 יב החמישי  {ר} br נתניהו בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

13 יג הששי בקיהו בניו ואחיו שנים  {ר} br עשר  {ס}

14 יד השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

15 טו השמיני  {ר} br ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

16 טז התשיעי מתניהו בניו ואחיו  {ר} br שנים עשר  {ס}

17 יז העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

18 יח עשתי  {ר} br עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

19 יט השנים עשר לחשביה  {ר} br בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

20 כ לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים  {ר} br עשר  {ס}

21 כא לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

22 כב לחמשה  {ר} br עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

23 כג לששה עשר לחנניהו בניו  {ר} br ואחיו שנים עשר  {ס}

24 כד לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים  {ר} br עשר  {ס}

25 כה לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

26 כו לתשעה  {ר} br עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

27 כז לעשרים לאליתה--בניו  {ר} br ואחיו שנים עשר  {ס}

28 כח לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים  {ר} br עשר  {ס}

29 כט לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

30 ל לשלשה  {ר} br ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר  {ס}

31 לא לארבעה ועשרים  {ר} br לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר  {פ} br