Neemias 3

1 א ויקם אלישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים ויבנו את שער הצאן--המה קדשוהו ויעמידו דלתתיו ועד מגדל המאה קדשוהו עד מגדל חננאל  {ס}

2 ב ועל ידו בנו אנשי ירחו  {ס}  ועל ידו בנה זכור בן אמרי  {ס}

3 ג ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו--ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו  {ס}

4 ד ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ  {ס}  ועל ידם החזיק משלם בן ברכיה בן משיזבאל  {ס}  ועל ידם החזיק צדוק בן בענא  {ס}

5 ה ועל ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא הביאו צורם בעבדת אדניהם  {ס}

6 ו ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשלם בן בסודיה המה קרוהו--ויעמידו דלתתיו ומנעליו ובריחיו  {ס}

7 ז ועל ידם החזיק מלטיה הגבעני וידון המרנתי אנשי גבעון והמצפה--לכסא פחת עבר הנהר  {ס}

8 ח על ידו החזיק עזיאל בן חרהיה צורפים  {ס}  ועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים ויעזבו ירושלם עד החומה הרחבה  {ס}

9 ט ועל ידם החזיק רפיה בן חור שר חצי פלך ירושלם  {ס}

10 י ועל ידם החזיק ידיה בן חרומף ונגד ביתו  {ס}  ועל ידו החזיק חטוש בן חשבניה

11 יא מדה שנית החזיק מלכיה בן חרם וחשוב בן פחת מואב ואת מגדל התנורים  {ס}

12 יב ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש שר חצי פלך ירושלם הוא ובנותיו  {ס}

13 יג את שער הגיא החזיק חנון וישבי זנוח--המה בנוהו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות

14 יד ואת שער האשפות החזיק מלכיה בן רכב שר פלך בית הכרם הוא יבננו--ויעמיד דלתתיו מנעליו ובריחיו  {ס}

15 טו ואת שער העין החזיק שלון בן כל חזה שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו ויעמידו (ויעמיד) דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דויד  {ס}

16 טז אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק שר חצי פלך בית צור--עד נגד קברי דויד ועד הברכה העשויה ועד בית הגברים  {ס}

17 יז אחריו החזיקו הלוים רחום בן בני על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך קעילה--לפלכו  {ס}

18 יח אחריו החזיקו אחיהם בוי בן חנדד שר חצי פלך קעילה  {ס}

19 יט ויחזק על ידו עזר בן ישוע שר המצפה--מדה שנית  מנגד עלת הנשק המקצע  {ס}

20 כ אחריו החרה החזיק ברוך בן זבי (זכי) מדה שנית  מן המקצוע--עד פתח בית אלישיב הכהן הגדול  {ס}

21 כא אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ--מדה שנית  מפתח בית אלישיב ועד תכלית בית אלישיב  {ס}

22 כב ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר

23 כג אחריו החזיק בנימן וחשוב נגד ביתם  {ס}  אחריו החזיק עזריה בן מעשיה בן ענניה--אצל ביתו  {ס}

24 כד אחריו החזיק בנוי בן חנדד--מדה שנית  מבית עזריה עד המקצוע ועד הפנה

25 כה פלל בן אוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון אשר לחצר המטרה אחריו פדיה בן פרעש  {ס}

26 כו והנתינים--היו ישבים בעפל  עד נגד שער המים למזרח והמגדל היוצא  {ס}

27 כז אחריו החזיקו התקעים מדה שנית  מנגד המגדל הגדול היוצא ועד חומת העפל

28 כח מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים--איש לנגד ביתו  {ס}

29 כט אחריו החזיק צדוק בן אמר נגד ביתו  {ס}  ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שמר שער המזרח  {ס}

30 ל אחרי (אחריו) החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן צלף הששי--מדה שני  {ס}  אחריו החזיק משלם בן ברכיה--נגד נשכתו  {ס}

31 לא אחרי (אחריו) החזיק מלכיה בן הצרפי--עד בית הנתינים והרכלים  נגד שער המפקד ועד עלית הפנה

32 לב ובין עלית הפנה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרכלים  {פ} [ (Nehemiah 3:33) לג ויהי כאשר שמע סנבלט כי אנחנו בונים את החומה ויחר לו ויכעס הרבה וילעג על היהודים ] [ (Nehemiah 3:34) לד ויאמר לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את האבנים מערמות העפר והמה שרופות ] [ (Nehemiah 3:35) לה וטוביה העמני אצלו ויאמר גם אשר הם בונים--אם יעלה שועל ופרץ חומת אבניהם  {פ} ] [ (Nehemiah 3:36) לו שמע אלהינו כי היינו בוזה והשב חרפתם אל ראשם ותנם לבזה בארץ שביה ] [ (Nehemiah 3:37) לז ואל תכס על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחה  כי הכעיסו לנגד הבונים ] [ (Nehemiah 3:38) לח ונבנה את החומה ותקשר כל החומה עד חציה ויהי לב לעם לעשות  {פ} ]