5 ה ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם

6 ו ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו

7 ז ויאמר  אל נא אחי תרעו

Gênesis 19:5-7