24 כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

Gênesis 2:24