Jó 11

1 א ויען צפר הנעמתי ויאמר br

2 ב הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק br

3 ג בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם br

4 ד ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך br

5 ה ואולם--מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך br

6 ו ויגד-לך תעלמות חכמה--    כי-כפלים לתושיה br ודע--    כי-ישה לך אלוה מעונך br

7 ז החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא br

8 ח גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע br

9 ט ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים br

10 י אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו br

11 יא כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן br

12 יב ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד br

13 יג אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך br

14 יד אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה br

15 טו כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא br

16 טז כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר br

17 יז ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה br

18 יח ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב br

19 יט ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים br

20 כ ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש