Jó 13

1 א הן-כל ראתה עיני    שמעה אזני ותבן לה br

2 ב כדעתכם ידעתי גם-אני    לא-נפל אנכי מכם br

3 ג אולם--אני אל-שדי אדבר    והוכח אל-אל אחפץ br

4 ד ואולם אתם טפלי-שקר    רפאי אלל כלכם br

5 ה מי-יתן החרש תחרישון    ותהי לכם לחכמה br

6 ו שמעו-נא תוכחתי    ורבות שפתי הקשיבו br

7 ז הלאל תדברו עולה    ולו תדברו רמיה br

8 ח הפניו תשאון    אם-לאל תריבון br

9 ט הטוב כי-יחקר אתכם    אם-כהתל באנוש תהתלו בו br

10 י הוכח יוכיח אתכם--    אם-בסתר פנים תשאון br

11 יא הלא שאתו תבעת אתכם    ופחדו יפל עליכם br

12 יב זכרניכם משלי-אפר    לגבי-חמר גביכם br

13 יג החרישו ממני ואדברה-אני    ויעבר עלי מה br

14 יד על-מה אשא בשרי בשני    ונפשי אשים בכפי br

15 טו הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח br

16 טז גם-הוא-לי לישועה    כי-לא לפניו חנף יבוא br

17 יז שמעו שמוע מלתי    ואחותי באזניכם br

18 יח הנה-נא ערכתי משפט    ידעתי כי-אני אצדק br

19 יט מי-הוא יריב עמדי    כי-עתה אחריש ואגוע br

20 כ אך-שתים אל-תעש עמדי    אז מפניך לא אסתר br

21 כא כפך מעלי הרחק    ואמתך אל-תבעתני br

22 כב וקרא ואנכי אענה    או-אדבר והשיבני br

23 כג כמה לי עונות וחטאות--    פשעי וחטאתי הדיעני br

24 כד למה-פניך תסתיר    ותחשבני לאויב לך br

25 כה העלה נדף תערוץ    ואת-קש יבש תרדף br

26 כו כי-תכתב עלי מררות    ותורישני עונות נעורי br

27 כז ותשם בסד רגלי--    ותשמור כל-ארחתי br על-שרשי רגלי    תתחקה br

28 כח והוא כרקב יבלה    כבגד אכלו עש