Jó 24

1 א מדוע--משדי לא-נצפנו עתים    וידעו לא-חזו ימיו br

2 ב גבלות ישיגו    עדר גזלו וירעו br

3 ג חמור יתומים ינהגו    יחבלו שור אלמנה br

4 ד יטו אבינים מדרך    יחד חבאו עניי-ארץ br

5 ה הן פראים במדבר--    יצאו בפעלם משחרי לטרף br ערבה לו לחם    לנערים br

6 ו בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)    וכרם רשע ילקשו br

7 ז ערום ילינו מבלי לבוש    ואין כסות בקרה br

8 ח מזרם הרים ירטבו    ומבלי מחסה חבקו-צור br

9 ט יגזלו משד יתום    ועל-עני יחבלו br

10 י ערום הלכו בלי לבוש    ורעבים נשאו עמר br

11 יא בין-שורתם יצהירו    יקבים דרכו ויצמאו br

12 יב מעיר מתים ינאקו--    ונפש-חללים תשוע br ואלוה    לא-ישים תפלה br

13 יג המה היו--במרדי-אור    לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו br

14 יד לאור יקום רוצח--יקטל-עני ואביון    ובלילה יהי כגנב br

15 טו ועין נאף שמרה נשף לאמר--    לא-תשורני עין br וסתר פנים    ישים br

16 טז חתר בחשך בתים    יומם חתמו-למו לא-ידעו אור br

17 יז כי יחדו בקר למו צלמות    כי-יכיר בלהות צלמות br

18 יח קל-הוא על-פני-מים--    תקלל חלקתם בארץ br לא-יפנה    דרך כרמים br

19 יט ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג    שאול חטאו br

20 כ ישכחהו רחם מתקו רמה--    עוד לא-יזכר br ותשבר כעץ    עולה br

21 כא רעה עקרה לא תלד    ואלמנה לא ייטיב br

22 כב ומשך אבירים בכחו    יקום ולא-יאמין בחיין br

23 כג יתן-לו לבטח וישען    ועיניהו על-דרכיהם br

24 כד רומו מעט ואיננו    והמכו ככל יקפצון br וכראש שבלת    ימלו br

25 כה ואם-לא אפו מי יכזיבני    וישם לאל מלתי