Jó 28

1 א כי יש לכסף מוצא    ומקום לזהב יזקו br

2 ב ברזל מעפר יקח    ואבן יצוק נחושה br

3 ג קץ שם לחשך ולכל-תכלית הוא חוקר    אבן אפל וצלמות br

4 ד פרץ נחל מעם-גר--הנשכחים מני-רגל    דלו מאנוש נעו br

5 ה ארץ--ממנה יצא-לחם    ותחתיה נהפך כמו-אש br

6 ו מקום-ספיר אבניה    ועפרת זהב לו br

7 ז נתיב לא-ידעו עיט    ולא שזפתו עין איה br

8 ח לא-הדריכוהו בני-שחץ    לא-עדה עליו שחל br

9 ט בחלמיש שלח ידו    הפך משרש הרים br

10 י בצורות יארים בקע    וכל-יקר ראתה עינו br

11 יא מבכי נהרות חבש    ותעלמה יצא אור

12 יב והחכמה מאין תמצא    ואי זה מקום בינה br

13 יג לא-ידע אנוש ערכה    ולא תמצא בארץ החיים br

14 יד תהום אמר לא בי-היא    וים אמר אין עמדי br

15 טו לא-יתן סגור תחתיה    ולא ישקל כסף מחירה br

16 טז לא-תסלה בכתם אופיר    בשהם יקר וספיר br

17 יז לא-יערכנה זהב וזכוכית    ותמורתה כלי-פז br

18 יח ראמות וגביש לא יזכר    ומשך חכמה מפנינים br

19 יט לא-יערכנה פטדת-כוש    בכתם טהור לא תסלה br

20 כ והחכמה מאין תבוא    ואי זה מקום בינה br

21 כא ונעלמה מעיני כל-חי    ומעוף השמים נסתרה br

22 כב אבדון ומות אמרו    באזנינו שמענו שמעה br

23 כג אלהים הבין דרכה    והוא ידע את-מקומה br

24 כד כי-הוא לקצות-הארץ יביט    תחת כל-השמים יראה br

25 כה לעשות לרוח משקל    ומים תכן במדה br

26 כו בעשתו למטר חק    ודרך לחזיז קלות br

27 כז אז ראה ויספרה    הכינה וגם-חקרה br

28 כח ויאמר לאדם--הן יראת אדני היא חכמה    וסור מרע בינה