Jó 33

1 א ואולם--שמע-נא איוב מלי    וכל-דברי האזינה br

2 ב הנה-נא פתחתי פי    דברה לשוני בחכי br

3 ג ישר-לבי אמרי    ודעת שפתי ברור מללו br

4 ד רוח-אל עשתני    ונשמת שדי תחיני br

5 ה אם-תוכל השיבני    ערכה לפני התיצבה br

6 ו הן-אני כפיך לאל    מחמר קרצתי גם-אני br

7 ז הנה אמתי לא תבעתך    ואכפי עליך לא-יכבד br

8 ח אך אמרת באזני    וקול מלין אשמע br

9 ט זך אני בלי-פשע    ח ף אנכי ולא עון לי br

10 י הן תנואות עלי ימצא    יחשבני לאויב לו br

11 יא ישם בסד רגלי    ישמר כל-ארחתי br

12 יב הן-זאת לא-צדקת אענך    כי-ירבה אלוה מאנוש br

13 יג מדוע אליו ריבות    כי כל-דבריו לא יענה br

14 יד כי-באחת ידבר-אל    ובשתים לא ישורנה br

15 טו בחלום חזיון לילה--בנפל תרדמה על-אנשים    בתנומות עלי משכב br

16 טז אז יגלה אזן אנשים    ובמסרם יחתם br

17 יז להסיר אדם מעשה    וגוה מגבר יכסה br

18 יח יחשך נפשו מני-שחת    וחיתו מעבר בשלח br

19 יט והוכח במכאוב על-משכבו    וריב (ורוב) עצמיו אתן br

20 כ וזהמתו חיתו לחם    ונפשו מאכל תאוה br

21 כא יכל בשרו מראי    ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו br

22 כב ותקרב לשחת נפשו    וחיתו לממתים br

23 כג אם-יש עליו מלאך--מליץ אחד מני-אלף    להגיד לאדם ישרו br

24 כד ויחננו--ויאמר פדעהו מרדת שחת    מצאתי כפר br

25 כה רטפש בשרו מנער    ישוב לימי עלומיו br

26 כו יעתר אל-אלוה וירצהו    וירא פניו בתרועה br וישב לאנוש    צדקתו br

27 כז ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי    ולא-שוה לי br

28 כח פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת    וחיתי (וחיתו) באור תראה br

29 כט הן-כל-אלה יפעל-אל--    פעמים שלוש עם-גבר br

30 ל להשיב נפשו מני-שחת--    לאור באור החיים br

31 לא הקשב איוב שמע-לי    החרש ואנכי אדבר br

32 לב אם-יש-מלין השיבני    דבר כי-חפצתי צדקך br

33 לג אם-אין אתה שמע-לי    החרש ואאלפך חכמה