Jó 34

1 א ויען אליהוא ויאמר br

2 ב שמעו חכמים מלי    וידעים האזינו לי br

3 ג כי-אזן מלין תבחן    וחך יטעם לאכל br

4 ד משפט נבחרה-לנו    נדעה בינינו מה-טוב br

5 ה כי-אמר איוב צדקתי    ואל הסיר משפטי br

6 ו על-משפטי אכזב    אנוש חצי בלי-פשע br

7 ז מי-גבר כאיוב    ישתה-לעג כמים br

8 ח וארח לחברה עם-פעלי און    וללכת עם-אנשי-רשע br

9 ט כי-אמר לא יסכן-גבר--    ברצתו עם-אלהים br

10 י לכן אנשי לבב--    שמעו-לי br חללה לאל מרשע    ושדי מעול br

11 יא כי פעל אדם ישלם-לו    וכארח איש ימצאנו br

12 יב אף-אמנם אל לא-ירשיע    ושדי לא-יעות משפט br

13 יג מי-פקד עליו ארצה    ומי שם תבל כלה br

14 יד אם-ישים אליו לבו    רוחו ונשמתו אליו יאסף br

15 טו יגוע כל-בשר יחד    ואדם על-עפר ישוב br

16 טז ואם-בינה שמעה-זאת    האזינה לקול מלי br

17 יז האף שונא משפט יחבוש    ואם-צדיק כביר תרשיע br

18 יח האמר למלך בליעל--    רשע אל-נדיבים br

19 יט אשר לא-נשא פני שרים    ולא נכר-שוע לפני-דל br כי-מעשה ידיו    כלם br

20 כ רגע ימתו--    וחצות לילה br יגעשו עם ויעברו    ויסירו אביר לא ביד br

21 כא כי-עיניו על-דרכי-איש    וכל-צעדיו יראה br

22 כב אין-חשך ואין צלמות--    להסתר שם פעלי און br

23 כג כי לא על-איש ישים עוד--    להלך אל-אל במשפט br

24 כד ירע כבירים לא-חקר    ויעמד אחרים תחתם br

25 כה לכן--יכיר מעבדיהם    והפך לילה וידכאו br

26 כו תחת-רשעים ספקם--    במקום ראים br

27 כז אשר על-כן סרו מאחריו    וכל-דרכיו לא השכילו br

28 כח להביא עליו צעקת-דל    וצעקת עניים ישמע br

29 כט והוא ישקט ומי ירשע--    ויסתר פנים ומי ישורנו br ועל-גוי ועל-אדם    יחד br

30 ל ממלך אדם חנף--    ממקשי עם br

31 לא כי-אל-אל האמר נשאתי--    לא אחבל br

32 לב בלעדי אחזה אתה הרני    אם-עול פעלתי לא אסיף br

33 לג המעמך ישלמנה כי-מאסת--כי-אתה תבחר ולא-אני    ומה-ידעת דבר br

34 לד אנשי לבב יאמרו לי    וגבר חכם שמע לי br

35 לה איוב לא-בדעת ידבר    ודבריו לא בהשכיל br

36 לו אבי--יבחן איוב עד-נצח    על-תשבת באנשי-און br

37 לז כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק    וירב אמריו לאל