Jó 39

1 א הידעת--עת לדת יעלי-סלע    חלל אילות תשמר br

2 ב תספר ירחים תמלאנה    וידעת עת לדתנה br

3 ג תכרענה ילדיהן תפלחנה    חבליהם תשלחנה br

4 ד יחלמו בניהם ירבו בבר    יצאו ולא-שבו למו br

5 ה מי-שלח פרא חפשי    ומסרות ערוד מי פתח br

6 ו אשר-שמתי ערבה ביתו    ומשכנותיו מלחה br

7 ז ישחק להמון קריה    תשאות נגש לא ישמע br

8 ח יתור הרים מרעהו    ואחר כל-ירוק ידרוש br

9 ט היאבה רים עבדך    אם-ילין על-אבוסך br

10 י התקשר-רים בתלם עבתו    אם-ישדד עמקים אחריך br

11 יא התבטח-בו כי-רב כחו    ותעזב אליו יגיעך br

12 יב התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך    וגרנך יאסף br

13 יג כנף-רננים נעלסה    אם-אברה חסידה ונצה br

14 יד כי-תעזב לארץ בציה    ועל-עפר תחמם br

15 טו ותשכח כי-רגל תזורה    וחית השדה תדושה br

16 טז הקשיח בניה ללא-לה    לריק יגיעה בלי-פחד br

17 יז כי-השה אלוה חכמה    ולא-חלק לה בבינה br

18 יח כעת במרום תמריא    תשחק לסוס ולרכבו

19 יט התתן לסוס גבורה    התלביש צוארו רעמה br

20 כ התרעישנו כארבה    הוד נחרו אימה br

21 כא יחפרו בעמק וישיש בכח    יצא לקראת-נשק br

22 כב ישחק לפחד ולא יחת    ולא-ישוב מפני-חרב br

23 כג עליו תרנה אשפה    להב חנית וכידון br

24 כד ברעש ורגז יגמא-ארץ    ולא-יאמין כי-קול שופר br

25 כה בדי שפר יאמר האח--    ומרחוק יריח מלחמה br רעם שרים    ותרועה br

26 כו המבינתך יאבר-נץ    יפרש כנפו לתימן br

27 כז אם-על-פיך יגביה נשר    וכי ירים קנו br

28 כח סלע ישכן ויתלנן--    על שן-סלע ומצודה br

29 כט משם חפר-אכל    למרחוק עיניו יביטו br

30 ל ואפרחו יעלעו-דם    ובאשר חללים שם הוא