Jó 7

1 א הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ    וכימי שכיר ימיו br

2 ב כעבד ישאף-צל    וכשכיר יקוה פעלו br

3 ג כן הנחלתי לי ירחי-שוא    ולילות עמל מנו-לי br

4 ד אם-שכבתי--    ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב br ושבעתי נדדים    עדי-נשף br

5 ה לבש בשרי רמה ו ג יש (וגוש) עפר    עורי רגע וימאס br

6 ו ימי קלו מני-ארג    ויכלו באפס תקוה br

7 ז זכר כי-רוח חיי    לא-תשוב עיני לראות טוב br

8 ח לא-תשורני עין ראי    עיניך בי ואינני br

9 ט כלה ענן וילך    כן יורד שאול לא יעלה br

10 י לא-ישוב עוד לביתו    ולא-יכירנו עוד מקמו br

11 יא גם-אני    לא אחשך-פי br אדברה בצר רוחי    אשיחה במר נפשי br

12 יב הים-אני אם-תנין    כי-תשים עלי משמר br

13 יג כי-אמרתי תנחמני ערשי    ישא בשיחי משכבי br

14 יד וחתתני בחלמות    ומחזינות תבעתני br

15 טו ותבחר מחנק נפשי    מות מעצמותי br

16 טז מאסתי לא-לעלם אחיה    חדל ממני כי-הבל ימי br

17 יז מה-אנוש כי תגדלנו    וכי-תשית אליו לבך br

18 יח ותפקדנו לבקרים    לרגעים תבחננו br

19 יט כמה לא-תשעה ממני    לא-תרפני עד-בלעי רקי br

20 כ חטאתי מה אפעל לך--    נצר האדם br למה שמתני למפגע לך    ואהיה עלי למשא br

21 כא ומה לא-תשא פשעי--    ותעביר את-עוני br כי-עתה לעפר אשכב    ושחרתני ואינני