A Última Palavra vem do Senhor

ו כל אשר-חפץ יהוה    עשה br בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות br

Salmos 135:6

ח הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה הוא היום אשר דברתי

Ezequiel 39:8

כג ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא

Números 11:23

יט לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה

Números 23:19

יא כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו

Isaías 55:11

ב ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה br

Jó 42:2

א לאדם מערכי-לב    ומיהוה מענה לשון br

Provérbios 16:1

ד כל פעל יהוה למענהו    וגם-רשע ליום רעה br

Provérbios 16:4

כז הנה אני יהוה אלהי כל בשר--הממני יפלא כל דבר

Jeremias 32:27