O Adultério

יד שוחה עמקה פי זרות    זעום יהוה יפול- (יפל-) שם br

Provérbios 22:14

3 ג כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה br

4 ד ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות br

5 ה רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו br

6 ו ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

7 ז ועתה בנים שמעו-לי    ואל-תסורו מאמרי-פי br

8 ח הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה br

9 ט פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי br

Provérbios 5:3-9

3 ג כי נפת תטפנה שפתי זרה    וחלק משמן חכה br

4 ד ואחריתה מרה כלענה    חדה כחרב פיות br

5 ה רגליה ירדות מות    שאול צעדיה יתמכו br

6 ו ארח חיים פן-תפלס    נעו מעגלתיה לא תדע

Provérbios 5:3-6

י ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו--מות יומת הנאף והנאפת

Levítico 20:10

יד וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק

Êxodo 20:14

27 כז היחתה איש אש בחיקו    ובגדיו לא תשרפנה br

28 כח אם-יהלך איש על-הגחלים    ורגליו לא תכוינה br

29 כט כן--הבא אל-אשת רעהו    לא-ינקה כל-הנגע בה br

Provérbios 6:27-29

יט אילת אהבים    ויעלת-חן br דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד br

כ ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה br

Provérbios 5:19,20

כ ואל אשת עמיתך--לא תתן שכבתך לזרע  לטמאה בה

Levítico 18:20

8 ח הרחק מעליה דרכך    ואל-תקרב אל-פתח ביתה br

9 ט פן-תתן לאחרים הודך    ושנתיך לאכזרי br

10 י פן-ישבעו זרים כחך    ועצביך בבית נכרי br

11 יא ונהמת באחריתך    בכלות בשרך ושארך br

12 יב ואמרת--איך שנאתי מוסר    ותוכחת נאץ לבי br

13 יג ולא-שמעתי בקול מורי    ולמלמדי לא-הטיתי אזני br

14 יד כמעט הייתי בכל-רע--    בתוך קהל ועדה br

Provérbios 5:8-14

לב נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה br

Provérbios 6:32

32 לב נאף אשה חסר-לב    משחית נפשו הוא יעשנה br

33 לג נגע-וקלון ימצא    וחרפתו לא תמחה br

34 לד כי-קנאה חמת-גבר    ולא-יחמול ביום נקם br

35 לה לא-ישא פני כל-כפר    ולא-יאבה כי תרבה-שחד

Provérbios 6:32-35

יח כי שחה אל-מות ביתה    ואל-רפאים מעגלתיה br

יט כל-באיה לא ישובון    ולא-ישיגו ארחות חיים br

Provérbios 2:18,19