Agradecimento pela Vida

ו אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי

ז לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי

Jonas 2:6,7

א למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד br

ב אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך br

Salmos 9:1,2

א הללו-יה br הללי נפשי    את-יהוה br

ב אהללה יהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי br

Salmos 146:1,2

7 ז צדקתך כהררי-אל--משפטיך תהום רבה    אדם ובהמה תושיע יהוה br

8 ח מה-יקר חסדך אלהים    ובני אדם--בצל כנפיך יחסיון br

9 ט ירוין מדשן ביתך    ונחל עדניך תשקם br

Salmos 36:7-9

י ואכלת ושבעת--וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך

Deuteronômio 8:10

נח רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי

Lamentações 3:58

ו כל הנשמה תהלל יה            הללו-יה

Salmos 150:6

לג אשירה ליהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי br

לד יערב עליו שיחי    אנכי אשמח ביהוה br

Salmos 104:33,34

ג דעו--    כי יהוה הוא אלהים br הוא-עשנו ולא (ולו) אנחנו--    עמו וצאן מרעיתו br

ד באו שעריו בתודה--חצרתיו בתהלה    הודו-לו ברכו שמו br

Salmos 100:3,4

1 א מזמור  שיר-חנכת הבית לדוד br

2 ב ארוממך יהוה כי דליתני    ולא-שמחת איבי לי br

3 ג יהוה אלהי--    שועתי אליך ותרפאני br

Salmos 30:1-3

13 יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

Salmos 139:13-16