Ajuda

יז לולי יהוה עזרתה לי--    כמעט שכנה דומה נפשי br

Salmos 94:17

ו ברוך יהוה    כי-שמע קול תחנוני br

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

Salmos 28:6,7

ה בטח אל-יהוה בכל-לבך    ואל-בינתך אל-תשען br

ו בכל-דרכיך דעהו    והוא יישר ארחתיך br

Provérbios 3:5,6

א למנצח לבני-קרח--    על-עלמות שיר br

Salmos 46:1

יג כי אני יהוה אלהיך--מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך  {ס}

Isaías 41:13

לט ותשועת צדיקים מיהוה    מעוזם בעת צרה br

מ ויעזרם יהוה ויפלטם    יפלטם מרשעים ויושיעם--כי-חסו בו

Salmos 37:39,40

ד אלהים שמע תפלתי    האזינה לאמרי-פי br

Salmos 54:4

ט עזרנו אלהי ישענו--    על-דבר כבוד-שמך br והצילנו וכפר על-חטאתינו    למען שמך br

Salmos 79:9

ב עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ br

Salmos 121:2

לו ותתן לי מגן ישעך וענתך תרבני  {ס}

2 Samuel 22:36

כב אל-תעזבני יהוה    אלהי אל-תרחק ממני br [ (Psalms 38:23) כג   חושה לעזרתי    אדני תשועתי ]

Salmos 38:22