Ajuda para Casais

טו ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון--אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר (מעבר) הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה  {פ}

Josué 24:15

כב מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה br

Provérbios 18:22