Alimento

ג ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך  למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם--כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם

Deuteronômio 8:3

י ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו--כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם

Neemias 8:10

כט ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע  לכם יהיה לאכלה

Gênesis 1:29

י הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות  אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

Malaquias 3:10

כה נפש-ברכה תדשן    ומרוה גם-הוא יורא br

Provérbios 11:25

ט כי-השביע נפש שקקה    ונפש רעבה מלא-טוב br

Salmos 107:9

ג לחם חמדות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי--וסוך לא סכתי  עד מלאת שלשת שבעים ימים  {פ}

Daniel 10:3

כד צוף-דבש אמרי-נעם    מתוק לנפש ומרפא לעצם br

Provérbios 16:24

ט את זה תאכלו מכל אשר במים  כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו

י וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו--טמא הוא לכם  {ס}

Deuteronômio 14:9,10

ג כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה  כירק עשב נתתי לכם את כל

ד אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו

Gênesis 9:3,4