Amor de Casal

9 ט טובים השנים מן האחד  אשר יש להם שכר טוב בעמלם

10 י כי אם יפלו האחד יקים את חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו

11 יא גם אם ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם

12 יב ואם יתקפו האחד--השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק

Eclesiastes 4:9-12

יח ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו

Gênesis 2:18

ט לבבתני אחתי כלה לבבתני באחד (באחת) מעיניך באחד ענק מצורניך

Cânticos 4:9

ב ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין

ג לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך

Cânticos 1:2,3

ו שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך--כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה  רשפיה--רשפי אש שלהבתיה

ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

Cânticos 8:6,7

ה כי יקח איש אשה חדשה--לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר  נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח

Deuteronômio 24:5

טו הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים

טז הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה

Cânticos 1:15,16

כב מצא אשה מצא טוב    ויפק רצון מיהוה br

Provérbios 18:22

18 יח יהי-מקורך ברוך    ושמח מאשת נעורך br

19 יט אילת אהבים    ויעלת-חן br דדיה ירוך בכל-עת    באהבתה תשגה תמיד br

20 כ ולמה תשגה בני בזרה    ותחבק חק נכריה br

Provérbios 5:18-20

22 כב ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם

23 כג ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת

24 כד על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

Gênesis 2:22-24

טו ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד

Malaquias 2:15