Aniversario de Casamento

כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

Salmos 118:24

י וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים

Cânticos 7:10

יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

Salmos 90:12

ז רבים אמרים מי-יראנו-טוב    נסה עלינו אור פניך יהוה br

Salmos 4:7

ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

Cânticos 8:7

ז כלך יפה רעיתי ומום אין בך  {ס}

Cânticos 4:7