Aniversário de Idoso

א הדו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו br

Salmos 107:1

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו {ס}

Isaías 40:31

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

Salmos 28:7

24 כד יברכך יהוה וישמרך {ס}

25 כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך {ס}

26 כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום {ס}

Números 6:24-26

ז רבים אמרים מי-יראנו-טוב    נסה עלינו אור פניך יהוה br

Salmos 4:7

כט תפארת בחורים כחם    והדר זקנים שיבה br

Provérbios 20:29

יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

Salmos 90:12

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

Salmos 27:4

לא עטרת תפארת שיבה    בדרך צדקה תמצא br

Provérbios 16:31

יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Salmos 16:11

כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

Salmos 118:24

י ועתה הנה החיה יהוה אותי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יהוה את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן חמש ושמנים שנה

יא עודני היום חזק כאשר ביום שלח אותי משה--ככחי אז וככחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא

Josué 14:10,11

א לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

Salmos 34:1