Benção

24 כד יברכך יהוה וישמרך  {ס}

25 כה יאר יהוה פניו אליך ויחנך  {ס}

26 כו ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום  {ס}

Números 6:24-26

ח קומה יהוה הושיעני אלהי--    כי-הכית את-כל-איבי לחי br שני רשעים    שברת br [ (Psalms 3:9) ט   ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה ]

Salmos 3:8

ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

Salmos 34:8

א מזמור לדוד    יהוה רעי לא אחסר br

ב בנאות דשא ירביצני    על-מי מנחות ינהלני br

Salmos 23:1,2

ב אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו br

Salmos 119:2

יט תאלמנה שפתי-שקר    הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז br

Salmos 31:19

ג גל אל-יהוה מעשיך    ויכנו מחשבתיך br

Provérbios 16:3

כג ונצומה ונבקשה מאלהינו על זאת ויעתר לנו

Esdras 8:23

כב ברכת יהוה היא תעשיר    ולא-יוסף עצב עמה br

Provérbios 10:22

כה ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך  {ס}

Êxodo 23:25

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

כ משכיל על-דבר ימצא-טוב    ובוטח ביהוה אשריו br

Provérbios 16:20

טז אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית--וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

Deuteronômio 30:16

י הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות  אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

Malaquias 3:10

ז ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו

ח והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא (יראה) כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

Jeremias 17:7,8

א והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום--ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ

Deuteronômio 28:1

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב יענך יהוה ביום צרה    ישגבך שם אלהי יעקב br

3 ג ישלח-עזרך מקדש    ומציון יסעדך br

4 ד יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה br

Salmos 20:1-4

יא יהוה--עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום

Salmos 29:11

ד יזכר כל-מנחתך    ועולתך ידשנה סלה br

Salmos 20:4