Bom Ânimo

ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

Josué 1:9

י וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם לאהליהם--שמחים וטובי לב על הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו

2 Crônicas 7:10

י התרפית ביום צרה--    צר כחכה br

Provérbios 24:10

כה ויאמר אליהם יהושע אל תיראו ואל תחתו  חזקו ואמצו--כי ככה יעשה יהוה לכל איביכם אשר אתם נלחמים אותם

Josué 10:25

י אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך--אף תמכתיך בימין צדקי

Isaías 41:10

כד אהבו את-יהוה    כל-חסידיו br אמונים נצר יהוה    ומשלם על-יתר עשה גאוה br [ (Psalms 31:25) כה   חזקו ויאמץ לבבכם--    כל-המיחלים ליהוה ]

Salmos 31:24

ז חזקו ואמצו--אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשור ומלפני כל ההמון אשר עמו  כי עמנו רב מעמו

2 Crônicas 32:7