Colheita

ג אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם

ד ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו

Levítico 26:3,4

יב הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו--כי הביש ששון מן בני אדם {ס}

Joel 1:12

ט כבד את-יהוה מהונך    ומראשית כל-תבואתך br

Provérbios 3:9

י הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די

Malaquias 3:10

יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

יח ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי

Habacuque 3:17,18